Breaking News

เตรียมประชุมใหญ่เดินหน้าแผนปฏิรูปพุทธภายในเดือนก.พ.นี้ คณะสงฆ์ตั้งเป้าทุกกลุ่มวัยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร้อยละ 10 ต่อปี

DSC_0175

พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เปิดเผยว่า ตามที่มส.เห็นชอบแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6 ด้าน บวก 1 คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และแผนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก เพื่อเสนอต่อรัฐบาล พร้อมทั้งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พศ. 20  ปี นั้น  ตนพร้อมด้วยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมส. ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ที่มส.มอบหมายได้หารือกับทางพศ.แล้ว เห็นว่า ควรที่จะมีการจัดประชุมประธานแต่ละด้านที่มส.ตั้งขึ้น เพื่อกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน รวมทั้งจะได้มอบหมายงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์ในแต่ละฝ่ายรับไปดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยคาดว่าจะจัดประชุมได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้

ด้านนายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกพศ. กล่าวว่า แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จะเน้นยุทธศาสตร์ 4 ข้อ คือ 1.สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 2.ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 3.พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ และ4.มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา โดยเน้นประสิทธิผลของการดำเนินงาน 10 ประการ ดังนี้ 1.เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา 2.เพิ่มศักยภาพทางปัญญา 3.ร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธิผล 4.พัฒนาระบบธรรมาภิบาล 5.พัฒนาระบบสารสนเทศ 4.0 6.พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 7.เพิ่มขีดความสามารถศาสนบุคคล 8.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 9.บริหารศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ10.จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา

“คณะสงฆ์ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่มอัตราของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสนาให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี อันดับความสันติสุขระดับประเทศเพิ่มขึ้น และเป้าหมายสำคัญของคณะสงฆ์ คือ การเพิ่มประชาชนทุกกลุ่มวัยในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งคณะสงฆ์ได้เตรียมโครงการต่างๆ ไว้รองรับแล้ว อาทิ โครงการเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา โครงการพัฒนาความรู้และการเรียนรู้พระปริยัติธรรม โครงการวัดเสริมสร้างความสุข โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก โครงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระ เป็นต้น” โฆษกพศ. กล่าว