Breaking News

รองนายกฯ นำ รมต.-ขรก.-พุทธศาสนิกชนเข้าวัดวันพระที่วัดสุทัศนฯ กระตุ้นประเพณีเข้าวัด พร้อมชวนผู้ว่าฯ อปท. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา

thumbnail_1J6A0556

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ของกรมการศาสนา(ศน.) กระทวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงาน เข้าร่วม 24 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หอภาพยนตร์ ศูนย์คุณธรรม กรมคุมประพฤติ กรมศุลกากร กรมบังคับคดี กรมส่งเสริมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 สภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน สภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร สภาวัฒนธรรมเขตดอนเมือง สภาวัฒนธรรมเขตดินแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี โรงเรียนวัดสุทัศน์ กรมท่าอากาศยาน ข้าราชการบำนาญ ชุมชนวัดสุทัศนเทพวราราม และประชาชนทั่วไป

thumbnail_1J6A0589

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนมักนิยมไปวัดทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เจริญจิตภาวนา สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลัดยึดเหนี่ยวจิตใจ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจึงได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) เชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ด้วยการบ่มเพาะปลุกจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนศรัทธายึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย พร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

thumbnail_1J6A0651

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่า จากการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปี 2559 ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ส่วนราชการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมร่วมกับชาวบ้านรอบวัดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั่วประเทศ ร่วมกันเป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าวัดวันพระ ตักบาตร ทำบุญในโอกาสต่างๆ ขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นของตัวเอง ได้ช่วยเหลือผู้อื่น สร้างความเข้าใจอยู่ร่วมกันโดยสันติ เรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่ละวัด บางวัดเป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงาม อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวัดและชุมชน ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนต่อไป