Breaking News

ปลัดวธ.-อธิบดีศน. เข้าพบอุปทูตซาอุฯ ขอบคุณดูแลงานฮัจย์ไทยปี 59 ราบรื่น พี่น้องมุสลิมผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ พึงพอใจ

1

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม นายวุฒิวัย หวังบู่ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Abdaleah Mohummed AL.Alshealby อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เเละ Mr. Rayan Hamad S. Albladi หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการและมอบโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอบคุณที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานฮัจย์ในปี 2559 เป็นไปด้วยความราบรื่น ณ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

2

ปลัด วธ. กล่าวว่า  การดำเนินงานกิจการฮัจย์ไทยมีการปรับปรุงพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2558 – 2559 พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกจากภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยที่ได้ทุ่มเทและร่วมมือกับกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการดำเนินการเรื่องการออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยได้เรียบร้อย ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

3

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 โดยมีการเปลี่ยนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จากกรมการศาสนา วธ. เป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(มท.) ดังนั้นการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2560 เป็นต้นไป จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครอง อย่างไรก็ตาม วธ. โดยกรมการศาสนาก็ยังเป็นหน่วยสนับสนุนการทำงานส่งเสริมกิจการฮัจย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  นอกจากนี้ วธ.ยังมีภารกิจในการส่งเสริมเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงยินดีที่จะร่วมมือกับสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจของวธ.