Breaking News

มหาจุฬาฯ-มจพ. วิจัยสารไกอา (GAIA) ลดสารก่อมะเร็งจากการเผาศพ ทดลองแล้ว 4 ศพ จาก 0.5 เหลือเพียง 0.1 นาโนกรัม

DSC_2942

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการเสวนา เทคโนโลยีการป้องกันและแก้ปัญหาสารพิษไดออกซินจากการเผาศพ โดยมีนางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต และผู้บริหารจากศูนย์วิจัย GAIA เทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) ร่วมเสวนา

DSC_2949

ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ มจร. กล่าวว่า ตามที่ตนและคณะผู้วิจัย ร่วมกับทาง มจพ. ได้ดำเนินการวิจัยถึงแนวทางการแก้ปัญหาสารพิษไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์  ซึ่งการเผาศพก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดสารไดออกซิน โดยการวิจัยได้ใช้สารไกอา (GAIA) หรือสารวิมุตติ มาใช้ดำเนินการเมื่อปี 2559 โดยได้เริ่มทำการวิจัยเมื่อเดือนเม.ย. – ต.ค. 2559 ที่วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ โดยทดลองกับ 4 ศพ ศพแรกไม่ได้ใช้สารไกอา พบสารไดออกซินหลังการเผาศพอยู่ที่ 1.302 นาโนกรัม ซึ่งสูงกว่า 0.5 นาโนกรัม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย แต่พอมีการนำสารไกอามาทดลองกับศพที่ 2โดยนำสารไกอาวางบนผ้าห่มศพ พบว่า สามารถลดสารไดออกซินได้เหลือ 0.47 นาโนกรัม ต่อมาในศพที่ 3 และ 4 ได้นำสารไกอามาใส่ในผ้าห่มศพ พบว่าได้ผลดีมากขึ้น โดยสามารถลดสารไดออกซินได้เหลือเพียง 0.123, 0.098 นาโนกรัม ตามลำดับ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อไป เบื้องต้นจะมีการพัฒนาเป็นผ้าห่มศพที่มีสารไกอา ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับผ้าห่มศพดังกล่าวอยู่ประมาณ 2,500 บาทต่อศพเท่านั้น

DSC_2959

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ปิ่นทอง ผอ.ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า สารไกอาเป็นสารที่ผลิตมาจากแร่โอลิวีน ซึ่งเป็นแร่ภูเขาไฟพบในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ มีคุณสมบัติในการจับคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นตัวดูดซับที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดสารเคมีได้หลายชนิด ทั้งนี้แมกนีเซียมออกไซด์ มีคุณสมบัติที่สามารถกักโลหะหนักไว้ในโครงสร้างผลึกได้  โดยไดออกซิน เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น จากการเผาศพ เตาเผาขยะ การผลิตและการหลอมโลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าสารไกอา ยังสามารถใช้บำบัดโลหะหนักในดินและเถ้าได้ด้วย