Breaking News

พลเอก ธนะศักดิ์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติฯ บูรณการจัดงานวันมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ เผยแพร่การ์ตูนแอนนิเมชั่น “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”

S__18137097

เมื่อวันที่ 23 มกราคม เวลา 09.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

S__18137091

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ         ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ มีหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า รวบรวมและจัดทำข้อมูลเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่กำหนดกรอบแผนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยให้ทุกภาคส่วนตระหนักและนำแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

S__18137096

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้มีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 70 แห่ง และ 700 แห่งตามเป้าหมายในระยะที่ 1 และ 2 มีการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ซึ่งจะเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯสำหรับทุกภาคส่วน มีการจัดวางหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมถึง 7 หลักสูตร โดยเน้นเด็ก เยาวชนตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมผู้บริหารองค์กร ผู้นำท้องถิ่น และหลักสูตรฉบับย่อสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ และยังมีการจัดทำฐานข้อมูลของหลักสูตร ของวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมทั้งการประเมินผลการขับเคลื่อนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2560 ด้วย

S__18137095

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ได้มีการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ  “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยสร้างการรับรู้ผ่านการจัดงานสมัชชาคุณธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 4 ภาค โดยมีกำหนดการประชุมวิชาการ สัมมนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนในการเผยแพร่การ์ตูนแอนนิเมชั่น ชุด “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างคู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความเป็นมาของการขับเคลื่อนแผนแม่บท ขั้นตอนการขับเคลื่อน แผนแม่บทฯ ใน 2 ระดับ และกระบวนการสร้างชุมชน อีกทั้งยังได้พิจารณากรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม” และการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดในส่วนกลาง ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 และส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด โดยจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ