Breaking News

พระเทพประสิทธิมนต์ หนุนการฝึกสวดโอ้เอ้วิหารราย เปิดให้ ศน.นำนักเรียน ครู อาจารย์จาก 63 สถาบันใช้สถานที่พร้อมจัดถ่ายทอดสดทางช่อง 115 จาน PSI

DSC_2731

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีสุดาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกหัดสวดโอเอ้วิหารราย โดยมีพระเทพประสิทธิมนต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยให้โอวาทแก่นักเรียน ครู และอาจารย์ว่า ทางวัดมีความยินดีให้ความสะดวกด้านสถานที่เพื่อการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหาราย ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ควรรักษาไว้จากรุ่นสู่รุ่น โดยแต่เดิมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สวดกันภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บางครั้งทรงเสด็จออกด้วย เพื่อให้ศิลปะการสวดนี้วัฒนาสถาพรต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดฝึกหัดในครั้งนี้และปีต่อๆ ไป ทางวัดยินดีให้การสนับสนุนทุกๆ ด้าน ถ้าต้องการอย่างไรก็ให้แจ้งมา นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ศรีสุดารักษ์ของทางวัดช่อง 115 PSI ก็ยินจะถ่ายทอดสดระหว่างวันที่ 23-25 เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย

DSC_2745

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ศน. กล่าวว่า  ด้วยภารกิจหลักของศน. ที่ต้องมีหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักสวดพระมหาชาติคำหลวง และดำเนินการจัดหาผู้ฝึกสอนการสวดคำฉันท์ตามหนังสือมูลบทบรรพกิจให้แก่นักเรียน เพื่อจัดนักสวดเข้าไปร่วมสวดมหาชาติคำหลวงและสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี

DSC_2728

โดยศน.ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการและร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารราย จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารรายประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้เยาวชนสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้องตามแบบแผนและอักขรวิธี ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทย ตลอดจนปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม อันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 63 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 207 คน