Breaking News

สงฆ์ภาค 6 เปิดแผนปฏิรูปกิจการพุทธเน้นสังคมอุดมสันติสุข นำหลักศีล 5 สู่การปฏิบัติ

DSC_01800

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะรองเจ้าคณะภาค 6 กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์ได้มีการสรุปแนวทางในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศแล้วนั้น ในส่วนของคณะสงฆ์ภาค 6 โดยการนำของ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าคณะภาค 6 ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อลงสู่ภาคปฏิบัติแล้ว  โดยนอกจากจะมีการยึดตามแนวทางหลักๆ ประกอบด้วยการปกครอง ศาสนศึกษา การเผยแผ่ สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์แล้วนั้น คณะสงฆ์ภาค 6 ยังมีมติร่วมกันที่จะนำเรื่อง ศีล 5 มาเป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งในการดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ด้วย ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยจะมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกปีตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะสงฆ์ภาค 6 ถือว่าเป็นพื้นที่แรกๆ ที่มีการนำแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า สำหรับเป้าหมายของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ภาค 6 นั้น ตั้งเป้าไว้ 4 เรื่อง คือ 1.จำนวนผู้เข้าเรียนนักธรรม-บาลี เพิ่มมากขึ้น 2.ให้สังคมไทยรักษาศีล 5 เพื่อสังคมอุดมสันติสุข 3.มีฐานข้อมูลของคณะสงฆ์ทุกด้าน และ 4.ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด