Breaking News

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา ป.โท การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษา ป.โท การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

513559

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (แต่สามารถจบได้ในปีครึ่ง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรกำหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา พิจารณาจากใบสมัคร และผลการสอบสัมภาษณ์

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทร. 0-2320-2777 ต่อ 1164 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี 081-771-1616 , ดร.ณัฐพงศ์ แย้มเจริญ 089-925-6570 คุณไกรเทพ จิตตวรากูล 081-253-9563