Breaking News

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธหนุนร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน จี้รัฐสร้างความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

DSC_0019

พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ กล่าวว่า จากการที่พระใบฎีกาคฑาวุธ คเวสกธมฺโม หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน พ.ศ…. ถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)นั้น ตนเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะสังเวชนียสถาน เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกเคารพนับถือ และหลายคนก็อยากที่จะไปให้ถึงโดยเฉพาะคนไทย หากจะกล่าวถึงสิทธิความเสมอภาคก็ควรมีพ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน เนื่องจากศาสนาหลักของประชาชนก็คือ ศาสนาพุทธ รวมทั้งที่ผ่านมาชาวพุทธก็ต่างคนต่างไป หาเงินไปกันเอง อย่างไม่เป็นระบบ ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นเรื่องหลักของชาติ เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ

พล.อ.ธงชัย กล่าวต่อไปว่า เมื่อมีพ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน จะเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมประชากรชาวพุทธของประเทศที่มีมากกว่า 90 % โดยตนเห็นว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องจัดระบบให้มีพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธโดยรวม ในการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้ไปสังเวชนียสถานทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส โดยมีระบบคัดเลือกจากการดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1. รัฐต้องให้การสนับสนุนโดยตรงว่า จะให้จำนวนเท่าไหร่ให้ชัดเจน 2.การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทางไปต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้ประธานคณะกรรมการส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.) เนื่องจากการยกร่างอาจจะเห็นว่า มท.ดูแลประชาชน แต่เนื้อหาต่างๆ ในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็ยังสามารถปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยอาจจะตั้งเป็นกองงานหนึ่งใน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ก็ได้

“หากมองในมุมศาสนาการมีพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ใช่การแข่งขันระหว่างศาสนา ถือเป็นการดำเนินการทางศาสนา ตามสิทธิที่ได้รับ เป็นเรื่องปกติรัฐพึงอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ก็ต้องทำไป และไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนา อย่างไรก็ตาม ฝากถึงรัฐบาลขอให้สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมนมัสการสังเวชนียสถาน ให้มีผลบังคับใช้ อยากให้คิดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพราะสังคมเป็นสังคมประชาธิปไตยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนภายใต้กฎหมายเดียวกัน” ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ กล่าว