Breaking News

พระพรหมสิทธิ นำสาส์นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

DSC00688

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 10 ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้นำสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 10/2559 จัดขึ้น ณ วัดศรีนครินทราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่าง 20-21 สิงหาคม 2559

DSC00707

ในพิธีเปิดฯ พระพรหมสิทธิ ได้อ่านสาส์นของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีเปิดการประชุมแก่พระธรรมทูตว่า ท่านทั้งหลายจงภูมิใจที่ได้เป็นพระธรรมทูต เป็นผู้แทนของพระพุทธศาสนา เป็นผู้แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเป็นพระธรรมทูตนั้น ไม่ใช่เป็นได้เอง ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆ ท่านทั้งหลายจงภูมิใจ และตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประกาศศาสนธรรมในที่นั้นๆ ต้องดูให้เหมาะสมกับถิ่นนั้นๆ ว่าเขามีความต้องการอย่างไร เราก็ทำให้เหมาะสมแก่ความต้องการนั้นๆ

DSC00772

การปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูต หน้าที่หลักคือการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับสาธุชนพี่น้องชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักศีลธรรมขั้นพื้นฐาน เช่น การรักษาศีล 5 ซึ่งผู้ปฏิบัติย่อมได้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวม ขณะนี้คณะสงฆ์ และรัฐบาลกำลังรณรงค์ในเรื่องศีล 5 ระยะที่ 3 ซึ่งท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้ว ได้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ ได้เข้าถึงประชาชนยิ่งๆ ขึ้นไป

DSC00828

นอกจากนี้พระพรหมสิทธิ ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตว่า “เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ท่านได้มีวิสัยทัศน์ถึงการนำพระพุทธศาสนาไปอยู่ในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มสนับสนุนให้พระธรรมทูตเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ การทำงานของพระทูตในลักษณะนี้ เกิดขึ้นได้ยาก เป็นการเสียสละอย่างสูงยิ่ง โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้น ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในทุกประเทศทั่วโลก เป็นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก เมื่ออยู่ต่างประเทศนั้น มีคนต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา เป็นงานที่ท้าทาย เป็นไปโดยลำบาก เมื่อถึงเวลาต้องรับอาสางานพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตต้องทำให้สำเร็จ”