Breaking News

จภ. 14 เข้ม เตือนเจ้าคณะในปกครอง เพิกเฉยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ถึงขั้นโดนกฎมส. ฉบับที่ 24 ถอดถอนจากตำแหน่ง

DSC_7033

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าตำบลในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 โดยพระเทพสุธี กล่าวในการบรรยาย เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ว่า ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลใช่ไหม เมื่อทราบแล้วว่าใช่ก็จะต้องเข้าใจว่าตำแหน่งของท่านได้มาอย่างไร อยากให้เจ้าคณะจังหวัด อำเภอ ตำบล ลองไปดูกฎมหาเถรสมาคม(มส.) ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ที่ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าคณะภาคในข้อ 10 เจ้าคณะจังหวัดในข้อ 15 เจ้าคณะอำเภอในข้อ 20 และเจ้าคณะตำบลในข้อ 25 ถามว่าโครงการหมู่บ้านศีล 5 นี้ทำไมเจ้าคณะภาคต้องลงมาเองทั้งๆ ที่การขับเคลื่อนระบุไว้ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นเจ้าคณะจังหวัด เพราะเจ้าคณะภาคถูกระบุให้มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  เมื่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นมติมส. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ท่านเห็นว่างานนี้เป็นงานใหญ่ งานหลัก เป็นงานที่ต้องอาศัยปัจจัยมหาศาล ท่านจึงยอมรับผิดชอบด้วยตนเองทั้งๆ ที่ท่านอายุมากถึง 90 ปี ยังต้องออกไปทำงานอย่างหนัก ไม่ใช่ทำเพื่อตนเองแต่ท่านทำเพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขของชาวประชา ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นมติมส. ต้องคิดว่าถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามมติมส. ผิดจริยาหรือไม่ เมื่อเป็นมติมส.จึงต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดำเนินการต่อคณะสงฆ์ในปกครองให้เป็นไปตามมติมส. อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เมื่อเราอยู่ภายใต้การปกครองของมส. ทุกท่านจึงต้องปฏิบัติตาม

DSC_7028

เจ้าคณะภาค 14 กล่าวต่อไปว่า อยากให้ทุกท่านไปดูมาตรา 37 พ.ร.บ.สงฆ์ ในวงเล็บ 3 เป็นธุระในการศึกษาและอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกท่านทั้งนั้น นอกจากนี้ในวงเล็บ 2 ยังให้ควบคุมและส่งเสริมความเรียบร้อยดีงามด้านการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การศาสนูปการณ์ให้ดำเนินไปด้วยดี งานโครงการหมู่บ้านศีล 5 จึงเป็นงานเผยแผ่และงานศึกษาสงเคราะห์รวมอยู่ในนี้ทั้งหมด จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ดำเนินไปด้วยดี ที่ตนต้องมาควบคุมบัญชาเจ้าคณะปกครองและเจ้าอาวาสในภาค 14 ทั้ง 4 จังหวัดในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการหมู่บ้านศีล 5 ถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเว้นหรือย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรค์ในการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้น เกิดจากระบบเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดงานที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่แข็งแรง ยังขาดความรับผิดชอบเท่าที่ควร ต่อไปจึงต้องแก้ที่โครงสร้างโดยอาศัยกฎมส. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ข้อที่ 41 มาแก้ที่โครงสร้างตัวบุคคล เพราะการจะให้ออกจากตำแหน่งให้ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งสามารถกระทำได้เมื่อเห็นว่าเจ้าคณะพระสังฆาธิการนั้นย่อหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เหตุที่ต้องเข้มงวดกวดขันเพราะไม่อยากเห็นตนเองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเอง

DSC_7031

“อยากให้จำไว้ว่า อย่าทำแบบแก้บน ทำๆ ไปให้มันจบ อย่าทำงานแบบกิ้งก่า พอวิ่งต๊อกๆๆ แล้วก็หยุดดู เหมือนทำงานรอเจ้านายมาดู พอไม่มาดูก็ไม่ทำ โครงการหมู่บ้านศีล 5 คณะกรรมการฯ เขาทำงานกัน 77 จังหวัด  74,937 หมูบ้าน เฉพาะของเรา 3,086 หมู่บ้าน งานของการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 เราต้องบูรณาการกับงาน 6 ด้านของคณะสงฆ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ต้องเน้นกิจกรรม 3 ด้านคือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล 5 กิจกรรมตามวิธีชีวิตชาวพุทธ และกิจกรรมส่งเสริมการอบรมประชาชนประจำตำบล หรืออปต. ซึ่งกิจกรรมทุกข้อนี้ล้วนอยู่ในงานเผยแผ่” เจ้าคณะภาค 14 กล่าว