Breaking News

วธ.จัดงานละศีลอดเดือนรอมฎอนแก่พี่น้องมุสลิม พร้อมอวยพรให้บรรลุผลตามหลักคำสอนศาสนา

DSC_9209

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1437 ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้นำองค์กรทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่พี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมาก

DSC_9241

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสำคัญในการให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำน้อมนำหลักธรรมคำสอนเข้าสู่วิถีชีวิต เพื่อสรรค์สรรค์สังคมสันติสุขร่วมกันตามโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และสมานฉันท์ ซึ่งศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหมาะสมสำหรับทุกคน แม้แต่ละศาสนาจะมีหลักคำสอนและข้อปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การสอนให้ทุกคนเป็นคนดี  และในโอกาสของการเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำความดีของพี่น้องมุสลิมโดยร่วมถือศีลอด  งดเว้น การกิน การดื่ม และข้อห้ามตามหลักศาสนบัญญัติ เป็นเวลา 1 เดือน เป็นการกระตุ้นสิ่งดีงามที่มีอยู่ในตัว ส่งต่อถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยใจที่เอื้ออาทร มีเมตตา ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม  วธ.จึงมีความภาคภูมิใจได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน

DSC_9207

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวต่อไปว่า ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง เพื่อการประกอบศาสนกิจการถือศีลอดได้บรรลุผลสำเร็จตามหลักคำสอนศาสนา และขอให้ผลแห่งการบำเพ็ญตน ส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน