Breaking News

เฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี กรมศิลปากร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 5 ยุคสมัย ให้ประชาชนสักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 10 มิ.ย.- 30 ต.ค.นี้

04

วันนี้ (10มิ.ย.) ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 5 ยุคสมัย รวม 18 รายการ มาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9  มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

R_134

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีขณะบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานสำคัญ รวม 5 ยุคสมัย ได้แก่ ทวารวดี ล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ที่เก็บรักษาอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ รวม 18 รายการ มาประดิษฐานรวมกันเป็นครั้งแรก เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ต.ค. 2559 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เถลิงราชย์นวธรรมราชา”

R_096

“พระบรมสารีริกธาตุ 5 ยุคสมัยที่อัญเชิญออกมา แสดงประจักษ์พยานว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรือง ณ ดินแดนประเทศไทยแห่งนี้ มาเป็นเวลายาวนานกว่า 1,400 ปี และยังแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นธรรมราชาได้ทรงทำนุบำรุง และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรจนถึงปัจจุบัน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว