Breaking News

๕ ศาสนารวมใจถวายพระพรชัย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

DSC_3025

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และด้วยความจงรักภักดีในฐานะองค์พระประมุขแห่งชาติไทย โดยที่พระราชกรณีกิจและโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเป็นเวลายาวนานถึง 70 ปี ยังความปีติโสมนัสและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจต่างๆ อย่างบริบูรณ์ โดยมิได้คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย และความสุขสะดวกสบายส่วนพระองค์แม้แต่น้อย ทรงมุ่งหวังสิ่งเดียวคือ ประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแห่งประเทศชาติและความสงบสุขแห่งมหาชนชาวสยาม นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา

 

DSC_2814

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจัดพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 มิถุนายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา (ศน.) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ประสานไปยังผู้นำทางศาสนาและศาสนิกชน 5 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดูและซิกข์ เพื่อร่วมจัดพิธีถวายพระพรเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ

DSC_2943

นายวีระ กล่าวในรายละเอียดว่า พิธีในส่วนกลาง ประกอบด้วย 1. ศาสนาพุทธ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 770 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน ณ บริเวณถนนด้านนอกพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 2. ศาสนาอิสลาม พิธีเฉลิมพระเกียรติและขอพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก 3. ศาสนาคริสต์ พิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

 

DSC_2960

  1. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีเสกน้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ เทวสถาน (โบสถ์พราหมณ์) 5.ศาสนาซิกข์ ศาสนิกชาวไทยซิกข์ ร่วมใจรักภักดีในองค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ศาสนสถานศาสนาซิกข์ สำหรับศาสนาพุทธ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำจัดงานพร้อมกับพิธีในส่วนกลาง ส่วนการจัดงานตามศาสนสถานทั่วประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละศาสนสถาน จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีแต่ละศาสนาทั่วประเทศ

DSC_2943

นายวีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนโครงการเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาได้ดำเนินการโดยความร่วมมือคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางศาสนา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ ได้แก่ โครงการชุมชนคุณธรรม ภายใต้พลังบวร เฉลิมพระเกียรติ 70 ชุมชน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใน 3 แนวทาง คือ

DSC_2948

1.ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา

2.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และ 3.ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทย ให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมพลัง บวร ทั่วประเทศ

                                                ณ. หนูแก้ว