Breaking News

วธ.จัดพิมพ์หนังสือ 8 เล่ม น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชบูชา เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

DSC_4924

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าว

 

DSC_4949

รมว.วธ. กล่าวว่า วธ. ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรและหน่วยงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน  และจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ เรื่อง อัครศิลปิน เรื่อง อัคราภิรักษ์ศิลปิน เรื่อง นพรัชบรมราชจักรีวงศ์ เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ เรื่อง ๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา เรื่อง ทีฆราชย์แห่งสยาม เรื่อง ๒๗ ราชอารยรัฐ และหนังสือเรื่อง เทิด ๙ ปกเกศ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ในส่วนของกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน  และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระบรมราชวงศ์จักรี รวม 5 เล่ม ได้แก่

DSC_4926

  1. หนังสือ “นพรัชบรมราชจักรีวงศ์” ซึ่งหมายถึง “พระมหากษัตริย์ ๙ รัชกาลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์” เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 1 – 9 ให้เยาวชนของชาติได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  2. หนังสือ “พระบรมสารีริกธาตุ” เนื้อหากล่าวถึงคติความเชื่อเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ รวบรวมประวัติความเป็นมาและความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดจนข้อมูลพระมหาธาตุสำคัญในประเทศไทย เพื่อบันทึกถวายเป็นพระราชบูชาและพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
  3. หนังสือ “๗๐ สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา” เป็นหนังสือกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติฯ พรรณนาพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทย โดยเชิญกวี  70 คนร่วมประพันธ์
  4. หนังสือ “ทีฆราชย์แห่งสยาม” หมายถึง “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานแห่งสยามประเทศ” จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช 9 พระองค์ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย
  5. หนังสือ “๒๗ ราชอารยรัฐ” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียง 27 ประเทศที่พระมหากษัตริย์ยังทรงมีบทบาทสำคัญและทรงดำรงสถานะเป็นพระประมุข

DSC_4921

ทั้งนี้ หนังสือทุกรายการดังกล่าว กรมศิลปากรจะได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษา ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชบูชา ทั้งหวังว่าหนังสือทุกเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม หรือสแกน QR Code ที่ปกด้านหลังของหนังสือทุกเล่ม ซึ่งจะทำให้หนังสือสามารถกระจายออกไปได้อย่างกว้างขวางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น