Breaking News

สาส์นจาก “เลขาฯ ยูเอ็น” เตรียมผลักดันกม.ปกป้องพลเรือนจากความขัดแย้ง ขณะที่เวทีประชุมพุทธโลกขานรับ วธ. จัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาทั่วโลกปี 59

DSC_4758

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 รูป/คน ร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 13 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) มหาเถรสมาคม(มส.) ร่วมกับรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยช่วงเช้าประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

DSC_4720

จากนั้นในเวลา 09.00 น. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านสาส์นของนายกรัฐมนตรีความตอนหนึ่งว่า การรักษาพระพุทธศาสนาถือเป็นหน้าที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องร่วมกันนำหลักธรรมคำสอนอันเป็นหัวใจพระศาสนา คือ การทำความดีให้เพียบพร้อม การชำระใจให้บริสุทธิ์ และไม่ทำความชั่วทั่วปวง มาปรับใช้ในชีวิต โดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนขัดเกลากิเลสในจิตใจของตนเองและส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม รวมทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของชาวพุทธ และแผ่ขยายความเจริญรุ่งเรืองสืบไป และเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในนามของรัฐบาล รู้สึกยินดีที่ชาวพุทธจะร่วมกันสร้างสังคมแห่งสันติสุขด้วยพุทธวิถี ให้บังเกิดสันติภาพแก่สังคมโลก

 

 

DSC_4751

ด้านนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ส่งสาส์นวิสาขบูชาความตอนหนึ่งว่า การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนในการช่วยสังคมโลก เพื่อจัดการกับปัญหาที่ท้าทายทั้งเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม การพึ่งพาอาศัย และสิ่งแวดล้อม ที่ให้ชาวพุทธนำพาสังคมเราให้ดีขึ้น  และอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าองค์การสหประชาชาติจะจัดประชุมสูงสุดด้านมนุษยธรรมโลกขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งในงานนี้ชาวพุทธจะมีส่วนช่วยอนาคตของมนุษยชน โดยร่วมอภิปรายถึงกฎหมายมนุษยธรรม การปกป้องพลเรือนจากความขัดแย้ง และพัฒนาการตอบสนองของโลกในภาวะเร่งด่วนด้วย

 

 

DSC_4838

การประชุมในช่วงบ่าย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกับการสนับสนุนวัฒนธรรมและศาสนา” มีความโดยสรุปว่า ขอเชิญชวนผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุม  ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปลายปี 2559 พร้อมกันทั่วโลก เนื่องจากปลายปี 2558 ที่ผ่านมา กรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้จัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนใน 14 จังหวัดที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ดังนั้นในปี 2559 นี้มีแผนงานจะขยายจากอาเซียนไปยังวัดไทยทั่วโลก จึงขอฝากที่ประชุมนี้ได้จัดให้มีการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในวันหนึ่งวันใดของแต่ละประเทศเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี 2560 อย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

 

 

DSC_4725

ต่อมาในเวลา 16.00 น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมจร. ในฐานะประธานสมาคมสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้อ่านประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ปี 2559 แสดงจุดร่วมของชาวพุทธนานาชาติ ดังนี้  1.ใช้ยุทธศาสตร์เชิงพุทธ ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูความขัดแย้ง ในการสร้างสันติภาพโลก 2.ร่วมกันจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก 3.ส่งเสริมสันติภาพและการไม่เบียดเบียนกัน โดยใช้หลักขันติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แก้ไขข้อขัดแย้งระดับบุคคล ชุมชนและระดับชาติ 4.ส่งเสริมการยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่องความพอดี ทางสายกลาง หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง ให้ปรากฏในโลกใบนี้ 5.ให้ชาวพุทธรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและใส่ใจกับสิ่งมีชีวิตทั้งมวล เพื่อคนรุ่นต่อไป 6.มีมติให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานของชาวพุทธทั่วโลก 7.สนับสนุนให้ชาวพุทธปฏิบัติตามกรอบสหประชาชาติ เกี่ยวกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และ 8.ที่ประชุมมีมติให้ ประเทศศรีลังกา เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560

 

หลังจากนั้นเวลา 16.30 น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวอนุโทนากถา และปิดการประชุมวิสาขบูชาโลกครั้ง 13