Breaking News

ผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลกร่วมฉลองวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 13 ในไทย เปิดประชุมวันแรกเริ่มถก “พุทธวิธีสู่สันติภาพโลก” ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชชี้แนะ สามัคคีธรรมนำโลกสู่สันติภาพ

DSC_4629

เริ่มแล้วการประชุมชาวพุทธนานาชาติกว่า 2 พันรูป/คน จาก 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมฉลองวันวิสาบูชาโลก ปี 59 พร้อมใจถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี พระราชินี 84 พรรษา  ด้านผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ชวนชาวพุทธทั่วโลกยึด สามัคคีธรรม นำโลกสู่สันติภาพที่แท้จริง ขณะที่คณะสงฆ์เถรวาท-มหายาน เปิดตัวแอพพลิเคชัน วิชาการพุทธ ครั้งแรกของโลก หวังให้ความรู้หลักธรรมที่ถูกต้องสู่คนรุ่นใหม่

 

DSC_4597

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. ที่อาคารมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 13 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 ชึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ และชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม

 

DSC_4612

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการเตือนจิตสำนึกในวิถีแห่งความไม่ประมาท เพราะธรรมะแห่งความไม่ประมาทนี้ จะเป็นผลให้ชีวิตและสังคมบังเกิดความดีงาม สันติสุข และอิสรภาพอย่างแท้จริง วิสาขบูชาวันสากลสำคัญของโลก เป็นวันที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องกับการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธองค์ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกได้พร้อมใจกันรำลึกถึงธรรมะข้อหนึ่ง คือ สามัคคีธรรม เพราะความสามัคคีนี้เองทำให้พี่น้องชาวพุทธทั่วโลกผ่านวิกฤติการณ์การผันแปรของธรรมชาติ และความผันแปรแห่งจิตใจของมนุษย์ ทั้งเป็นประจักษ์พยานแห่งการดำเนินชีวิต ด้วยเมตตา ปัญญา อดทน เสียสละ และไม่ประมาทของพุทธศาสนิกชน อันเป็นวิถีแห่งพระพุทธองค์ที่จะนำโลกไปสู่สันติภาพแห่งแท้จริงได้

ต่อมาในเวลา 14.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559

DSC_4680

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมจร. และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก กล่าวว่า ครั้งนี้ชาวพุทธทั่วโลกได้มาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว รวมทั้งร่วมประชุมทำแผนนำหลักพุทธวิธีทางพระพุทธศาสนาไปสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ รวมถึงประชาคมโลกใน 3 ประการ คือ 1.ป้องกัน โดยใช้คำสอนพระพุทธศาสนาป้องกันความขัดแย้ง 2. แก้ไข โดยใช้หลักพระพุทธศาสนาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และ3.เยียวยา โดยการเยียวยาหลังเกิดความขัดแย้ง ที่สำคัญคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทของไทย และมหายานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันจัดทำแอพพลิเคชัน ด้านวิชาการพระพุทธศาสนา ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้คำว่า MCU APP เพื่อให้นิสิต เด็กและเยาวชน รวมถึงชาวพุทธทั่วโลกได้เรียนทางไกล รวมทั้งสอบถามวิชาการทางพระพุทธศาสนา รวมถึงข้อสงสัยในหลักธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเปิดทดลองใช้ในการประชุมวิสาขบูชานานาชาติในครั้งนี้ และในอนาคต ทางมจร.จะนำคิวอาร์โคต เผยแพร่เพื่อให้ชาวพุทธ และสถาบันการศึกษาสมทบมจร. ทั่วโลกได้ดาวน์โหลดมาใช้งานต่อไป

 

DSC_4692

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวิสาขบูชาบูชาโลกในปีนี้ มีผู้นำทั่วโลกได้ส่งสาส์นมาแสดงความยินดีต่อประเทศไทยที่ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น อาทิ นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา  สำหรับกำหนดการในวันที่ 23 พ.ค. ชาวพุทธนานาชาติจะเดินทางไปร่วมประชุมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ และอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญ เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ สารจากเลขาธิการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เป็นต้น รวมทั้งจะมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการสนับสนุนวัฒนธรรมและพุทธศาสนา อีกทั้งจะมีการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2559 ในการจุดร่วมชาวพุทธทั่วโลกอีกด้วย