Breaking News

“เจ้าคุณวีระยุทฺโธ” ให้โอวาทคณะพระธรรมทูต ระดับป.ธ.๙ – ดร. ควรมาอยู่กับดินแดนพระศาสดาอย่างน้อย ๑ พรรษา

S__20938828

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในแดนพุทธภูมิ และนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พระเทพโพธิวิเทศ (วีระยุทฺโธ) กล่าวให้โอวาทว่า ขอแสดงความชมเชยต่อศรัทธาที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญ ที่ทุกท่านเดินทางมาสู่ดินแดนของพระศาสดา ผู้ก่อตั้งพระศาสนาให้เราได้นับถือ ในการเดินทางมาสู่ดินแดนพุทธภูมิ เป็นการแสดงตนต่อพระศาสดา ถ้าเราไม่ทำเช่นนี้ ย่อมเรียกได้ว่าเป็นความล่มสลายของศรัทธา เพราะเราไม่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระศาสดา
ท่านทั้งหลายยังมีความประสงค์อีกว่า จะประกาศพระสัทธรรมของผู้ก่อตั้งพระศาสนา จึงเสนอหน้ามาแสดงความพร้อม ความเสียสละ ความรู้ และความสามารถต่อหน้าพระศาสดา ซึ่งการทำเช่นนี้จักทำให้ต่อไปท่านทั้งหลายจะมีความห้าวหาญ ที่จะประกาศธรรมของพระองค์ เพราะเราได้ผ่านสถานที่ที่พระองค์ทรงประกาศตนเป็นพุทธะ และประกาศพระศาสนาจนลมหายใจสุดท้าย เราได้เห็นที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนา และที่ปรินิพพาน ซึ่งการมาของท่าน ถือว่าเป็นการชุบย้อมจากเงาะธรรมดา ให้กลายเป็น “สังข์ทอง” การมาดูงานของพระพระพุทธเจ้าในอินเดีย ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างความแข็งแกร่ง องอาจกล้าหาญ

 

 

S__20938862

พระเทพโพธิวิเทศ กล่าวในการให้โอวาทต่อไปว่า การที่พวกท่านเดินทางมาดูงานที่อินเดีย มาดูเมืองผลิตและส่งออกศาสนาที่นี่ จะทำให้ท่านได้เปิดโลกทัศน์ ได้เปลี่ยนจากความแข็งกระด้างเป็นความอ่อนน้อม เปลี่ยนตาธรรมดาให้เป็นตาทิพย์ ที่จะมองเห็นความดีของผู้อื่น เพราะสิ่งใดที่มีคุณในแผ่นดินนี้ คนที่นี่จะยกเป็นพระทั้งหมด เช่น พระแม่คงคา พระสุริยเทพ พระโค เป็นต้น
ผมมีความยินดีที่พระธรรมทูตรุ่นนี้มี ป.ธ. ๙ มีด็อกเตอร์ ถึง ๖ ท่าน ท่านที่ยิ่งมีความรู้สูง ยิ่งควรมาอยู่กับพระศาสดาก่อน อย่างน้อยๆ ๑ พรรษา ในที่ทำงานของพระพุทธเจ้า เพราะในดินแดนพุทธภูมิจะสร้างศักดิ์ศรีให้แก่พวกท่าน เมื่อท่านผ่านอินเดียได้แล้วท่านสามารถไปได้ทั่วโลก
“ดังนั้นผมจึงขอขอบพระคุณที่พวกท่านได้แสดงความห้าวหาญ มาตามนโยบายของฝ่ายอบรม มีท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เป็นหัวหน้า มีท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ที่ส่งพวกท่านมาถวายรายงานต่อพระพุทธเจ้า และตั้งใจศึกษา ตั้งใจฟังการบรรยายของคณะพระธรรมวิทยากร ในพุทธสถานทุกแห่งในแดนพุทธภูมินี้” พระเทพโพธิวิเทศ กล่าว