Breaking News

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาสร้างประวัติศาสตร์ ส่งสาสน์วันวิสาขบูชาแก่ชาวอเมริกัน

barack-obama-look-alike-wants-privacy-and-bar-mitzvah-gigs-223a5782e9ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา องค์กรพุทธในอเมริกาต่างรู้สึกดีใจเมื่อได้รับสาสน์เป็นทางการจากนาย  บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนื่องในวันวิสาขบูชาลงวันที่ 29 เมษายน 2016

โดยมีข้อความดังนี้

vesak-letter

” ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้รักษาศีลในวันวิสาขบูชาทุกท่าน วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธหลายล้านคน ที่จะแสดงความเคารพเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ที่วัดต่างๆทั่วโลก พุทธศาสนิกชน จะสวดมนต์ระลึกถึง พระปัญญาธิคุณ พระวิริยะคุณ และพระกรุณาธิคุณ การร่วมกันปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมที่ดีงามของพุทธศาสนา อย่างนอบน้อมของทั้งชาย  หญิง และเด็ก เป็นการช่วยจรรโลงความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนาที่เป็นส่วนร่วมกันของมนุษยชาติ ในวันวิสาขบูชานี้ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีที่สุด มายังทุกท่าน ”

นายบิล ไอเคน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขององค์กรพุทธโซกะ กัคไค สากล-สหรัฐอเมริกา และทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการงานวิสาขะของทำเนียบประธานาธิบดีกล่าวว่า ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประธานาธิบดีได้ส่งสาสน์ ยกย่องเชิดชูให้ความสำคัญวันวิสาขบูชานี้ เขายังกล่าวเชิญชวนให้องค์กรชาวพุทธบรรจุวาระการอ่านสาสน์วิสาขบูชาของประธานาธิบดี ไว้ในกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาด้วย

www.lionsroar.com