Breaking News

105 ปีกรมศิลปากร “อนันต์” ยกระดับความหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

DSC_1083

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในงาน 105 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีอดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทั่วประเทศ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

DSC_1095
นายอนันต์ กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงาน และการจัดนิทรรศการสำคัญของกรมศิลปากร อาทิ โบราณคดีเมืองดงละคร จ.นครนายก การพัฒนาแหล่งโบราณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้โคกพนมดีและปราสาทสด็กก๊อกธม สืบอดีตจากแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ช้างกับงานศิลปกรรมในดินแดนล้านนาตะวันออก โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว คราบสีไคร่ที่ปรากฏบนยอดพระธาตุทองคำ จ.นครศรีธรรมราช การพัฒนาเมืองภูเก็ตและรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกิส การจัดระบบคลังดิจิตอลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการออกร้านหนังสือและสินค้าทางวัฒนธรรมทั่วทุกภูมิภาคในราคาพิเศษ

 

 

DSC_1102
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า กรมศิลปากรได้สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2454 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินภารกิจมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปีมาแล้ว นับเนื่องมาตั้งแต่มีการสถาปนามาจนถึงวาระครบ 105 ปี และวาระต่อๆ ไปนั้น ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความเป็นหนึ่งเดียว กรมศิลปากรจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้น กรมศิลปากรจึงต้องมีความหลากหลายในการดำเนินงานและต้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สมบูรณ์สืบต่อไป รวมถึงการสืบทอดไปถึงรุ่นบุตรหลานในอนาคตด้วย

 

 

DSC_1118
“ภารกิจกรมศิลปากรในอนาคตนั้น จะเป็นภารกิจที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนั้นผู้บริหารและข้าราชทุกคนจึงต้องพร้อมที่จะดำเนินงานเพื่อเป็นหลักในการทำงานด้านวัฒนธรรมให้กับประเทศชาติ” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว